ฐานข้อมูลกระบวนการหลักชองสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

กระบวนการที่ 1   จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
กระบวนการที่ 2   การจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาค
กระบวนการที่ 3   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่
กระบวนการที่ 4   การจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่
กระบวนการที่ 5   การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กระบวนการที่ 6   วางแผนและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
กระบวนการที่ 7   กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กระบวนการที่ 8   ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา
กระบวนการที่ 9   การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ ศธ.
กระบวนการที่ 10   เฝ้าระวังและรายงานเหตุภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่
กระบวนการที่ 11   ส่งเสริม สนับสนุนสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
กระบวนการที่ 12   วิจัยและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
กระบวนการที่ 13   การพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค
กระบวนการที่ 14   ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กระบวนการที่ 15   การประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคฯ
กระบวนการที่ 16   การสนับสนุน ประสาน และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ
กระบวนการที่ 17   การกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ
กระบวนการที่ 18   การกำกับดูแลเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยฯ
กระบวนการที่ 19   การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมฯ

ฐานข้อมูลกระบวนการหลักปี 2557-2561

      ข้อมูลกระบวนการสนับสนุนปีงบประมาณ 2561

            กระบวนการสนับสนุนที่ 1   งานบัญชี
           กระบวนการสนับสนุนที่ 2   การงานบริหารพัสดุ
           กระบวนการสนับสนุนที่ 3   งานบริหารงาน
           กระบวนการสนับสนุนที่ 4   การควบคุมภายใน
           กระบวนการสนับสนุนที่ 5   จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
           กระบวนการสนับสนุนที่ 6   การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
           กระบวนการสนับสนุนที่ 7   การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
           กระบวนการสนับสนุนที่ 8   การทำแผนจัดการความรู้ (KM)
           กระบวนการสนับสนุนที่ 9   การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
           กระบวนการสนับสนุนที่ 10  การจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กร
           กระบวนการสนับสนุนที่ 11  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
           กระบวนการสนับสนุนที่ 12  การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
           กระบวนการสนับสนุนที่ 13  งานรับ-ส่งหนังสือราชการ

 

ประเด็นสำคัญของการจัดทำคำรับรอง ของ ศธภ.13     ปี 2561

        1. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งกระบวนการหลักเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของปี 2561

        2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งโครงการการหลักเพือรับการตรวจจาก กพร.ศธ.สป. ของปี 2561

        3. ข้อมูลกระบวนการหลักต้องเตรียมนำเสนอ กพร.สป.ศธ. ปี 2561
               3.1 กระบวนการหลักของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
               3.2 กระบวนการหลักของกลุ่มติดตามฯ
              3.3 กระบวนการหลักของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
               3.4 กระบวนการหลักของกลุ่มบริหารงานบุคล

4. ผลสำรวความต้องการผู้รับบริการงานตรวจราชการ
5. แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูล