ข้อมูลกระบวนการหลักปีงบประมาณ 2557

     1)  กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
     2)  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
     3)  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร
     4)  กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
     5)  กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
     6)  กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด
     7)  กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
     8)  กระบวนการส่งเสริมงานวิชาการด้านการศึกษาแก่หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด
          กระทรวงศึกษาธิการ
     9)  กระบวนการการศึกษา วิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและ
          ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
    10) กระบวนการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
    11)  กระบวนการส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาฯ
    12) กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

 ข้อมูลกระบวนการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557

1) กระบวนการจัดทำคำรับรอง
2) กระบวนการพัฒนาบุคลากร
3) กระบวนการจัดการพัสดุ
4) กระบวนการรับ-ส่งหนังสือ
5) กระบวนการเงิน

               ข้อมูลกระบวนการหลักปีงบประมาณ 2558

     1)  กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
     2)  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร
     3)  กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
     4)  กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
     5) กระบวนการวิจัย และการพัฒนาการศีกษาในพื้นที่
     6) กระบวนการส่งเสริมและสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
     7) กระบวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่
     8) กระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมประสานกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษาในพื้นที่
     9) กระบวนการดำเนินการฝึกอบรม และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
     
10)  กระบวนการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
    

                ข้อมูลกระบวนการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2558

1) กระบวนการจัดทำคำรับรอง
2) กระบวนการพัฒนาบุคลากร
3) กระบวนการจัดการพัสดุ
4) กระบวนการรับ-ส่งหนังสือ
5) กระบวนการเงิน

      ข้อมูลกระบวนการหลักปีงบประมาณ 2561

กระบวนการที่ 1 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
กระบวนการที่ 2 การจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาค
กระบวนการที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่
กระบวนการที่ 4 การจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่
กระบวนการที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กระบวนการที่ 6 วางแผนและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของ
                           กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
กระบวนการที่ 7 กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน
                           ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
กระบวนการที่ 8 ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา
                          ในพื้นที่รับผิดชอบ
กระบวนการที่ 9 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
                           กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
กระบวนการที่ 10 เฝ้าระวังและรายงานเหตุภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่
กระบวนการที่ 11 ส่งเสริม สนับสนุนสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและปกครองระบอบ
                             ประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
กระบวนการที่ 12 วิจัยและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
กระบวนการที่ 13 การพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค
กระบวนการที่ 14 ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และพัฒนาคุณภาพและ
                             มาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
กระบวนการที่ 15 การประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
                           ให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
กระบวนการที่ 16 การสนับสนุน ประสาน และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
                            งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. และ อกศจ.
                            ในพื้นที่รับผิดชอบ
กระบวนการที่ 17 การกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
                             การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
                              สำนักงานศึกษาธิการ
กระบวนการที่ 18 การกำกับดูแลเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
                             ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
                              ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับ
กระบวนการที่ 19 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครอง
                              ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่
                               รับผิดชอบ

      ข้อมูลกระบวนการสนับสนุนปีงบประมาณ 2561

ระบวนการสนับสนุนที่ 1 งานบัญชี
กระบวนการสนับสนุนที่ 2 การงานบริหารพัสดุ
กระบวนการสนับสนุนที่ 3 งานบริหารงาน
กระบวนการสนับสนุนที่ 4 การควบคุมภายใน
กระบวนการสนับสนุนที่ 5 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
กระบวนการสนับสนุนที่ 6 การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
กระบวนการสนับสนุนที่ 7 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
กระบวนการสนับสนุนที่ 8 การทำแผนจัดการความรู้ (KM)
กระบวนการสนับสนุนที่ 9 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการสนับสนุนที่ 10 การจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กร
กระบวนการสนับสนุนที่ 11 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กระบวนการสนับสนุนที่ 12 การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
กระบวนการสนับสนุนที่ 13 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ

 

ประเด็นสำคัญของการจัดทำคำรับรอง
ของ ศธภ.13     ปี 2561

1. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งกระบวนการหลัก
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของปี 2561

2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งโครงการการหลัก
เพือรับการตรวจจาก กพร.ศธ.สป. ของปี 2561

3. ข้อมูลกระบวนการหลักต้องเตรียมนำเสนอ กพร.สป.ศธ. ปี 2561
       3.1 กระบวนการหลักของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
       3.2 กระบวนการหลักของกลุ่มติดตามฯ
       3.3 กระบวนการหลักของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
       3.4 กระบวนการหลักของกลุ่มบริหารงานบุคล

4. ผลสำรวความต้องการผู้รับบริการงานตรวจราชการ
5. แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูล

ทดสอบ